Kawasaki Robots Controller E Boyama

Out of stock

Kawasaki KJ264 boyama

Akslar: 6
Maks. Erişim: 2,640 mm
Maks. Yük: Wrist 15 kg, arm 25 kgkg
Out of stock

Kawasaki KJ314 boya

Akslar: 7
Maks. Erişim: 3,100 mm
Maks. Yük: Wrist 15 kg, arm 25 kgkg
Out of stock

Kawasaki KJ264 Duvar

Akslar: 6
Maks. Erişim: 2,640mm
Maks. Yük: Wrist 15 kg, arm 25 kgkg
Out of stock

Kawasaki Rafı KJ264

Akslar: 6
Maks. Erişim: 2,640mm
Maks. Yük: Wrist 15 kg, arm 25 kgkg
Out of stock

Kawasaki KF121 boya

Akslar: 6
Maks. Erişim: 1,240mm
Maks. Yük: 5kg